• Mô tả

Mô tả

Sơn Epoxy KCC kháng hóa chất axit EP174T: Là loại sơn epoxy 2 thành phần chuyên dùng cho các bề mặt kim loại, sắt thép và kết cấu thép ở trong những môi trường ăn mòn nghiêm trọng như: nước biển, hóa chất, dầu khí…

Tính chất vật lý của Sơn Epoxy KCC kháng hóa chất axit EP174T

  • Bề mặt sơn: Bóng mờ
  • Màu sắc: Rất đa dạng
  • Thời gian khô bề mặt
Nhiệt độ 5 ºC/ 41 ºF 20 ºC/ 68 ºF 30 ºC/ 86 ºF
Thời gian khô chạm tay 18 giờ 3 giờ 2 giờ
Thời gian khô đóng rắn 70 giờ 22 giờ 18 giờ
  • Lưu ý: Thời gian khô thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: độ dày màng sơn, thông gió và điều kiện khi thi công.
  • ​Hàm lượng chất rắn: 60%
  • Độ phủ lý thuyết: 1 Lít Sơn epoxy kcc kháng hóa chất axit sơn được 5m2 với độ dày màng sơn khi khô là 150 micron trên bề mặt láng mịn
  • Đóng gói: Theo bộ 16L/Bộ trong đó thành phàn A (phần sơn) là 8L và thành phần B (chất đóng rắn) là 8L​